ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลิสสา บุญช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลิสสา บุญช่วย
ตำแหน่ง : งานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งโรจน์ ยุวัฒนา
ตำแหน่ง : งานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี พิมพิลา
ตำแหน่ง : งายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :