วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  สู่สากล  ชุมชนร่วมพัฒนา