พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พัฒนาและจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน