ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอลิสสา บุญช่วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรุ่งโรจน์ ยุวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช ไทยสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ
ครูชำนาญการ

นางพัชรี พิมพิลา
ครูชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา ศรีบุญเลี้ยง
ครูชำนาญการ

นางสาวศิรินภาวรรณ ทุมคำ
ครูชำนาญการ

นางเสาวลักษณ์ บุญไวย์
ครูชำนาญการ

นายกรกฎ พักเรือนดี
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ำรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวทัศนียา เต็มเปี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวพนมพร สวนบุญ
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี อินต๊ะแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอรญา โต้ตอบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา แสงอ่วม
พนักงานราชการ

นายเบญจ อินทรประสิมธิ์
นักการภารโรง

นางสาวชลธิชา พลีบัตร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ USONET